Search

عناصر بصری در طراحی

عناصر بصری در طراحی

جلسه اول مدرسه طراحی

عناصر بصری ( نقطه، خط، سطح و همچنین حجم)

نقطه ها ، خطوط و همچنین سطح بلوکهای ساختمان طراحی خواهند بود، و همچنین طراحان از آن عناصر جهت طراحی تصاویر، آیکن ها، بافتها، الگوها ، نمودارها، انیمیشن، و همچنین سیستم های چاپی بهره میبرند. در هنر تجسمی هنگام و زمانی که از نقطه نام برده می می شود منظور چیزی می باشد که شامل تیرگی یا روشنی، مقدار و اندازه و همچنین گاهی جرم و جنایت می باشد و همچنین در عین حال ملموس و همچنین قابل دیدن می باشد. از آن نظر در ظاهر تشابهی میان آن مفهوم از نقطه با آن هم چه که در ریاضیات به نقطه گفته می می شود، وجود ندارد. در ریاضیات موضوعی ذهنی می باشد که در فضا یا بر صفحه تصور می می شود، بدون آنکه قابل دیدن و همچنین لمس شدن باشد. نقطه در زبان هنر تجسمی چیزی می باشد کاملاً ملموس و همچنین بصری که بخشی از اثر تجسمی را تشکیل می دهد و همچنین شامل شکل و همچنین مقدار و اندازه نسبی می باشد. به عنوان مثال هنگام و زمانی که از فاصله ی دور به یک تک درخت در دشت نگاه می کنیم به صورت یک نقطه تجسمی دیده می می شود. ولی باید توجه داشت هنگام و زمانی که به آن هم نزدیک می شویم یک حجم پهناور و بزرگ می بینیم که از نقاط متعدد ( برگ ها) و همچنین خطوط ( شاخه ها) شکل گرفته می باشد. بنابراین محدوده ی فضا یا سطح که آن هم کادر می باشد نقش مشخص کردن کننده ای در تشخیص دادن نقطه ی تجسمی و همچنین معنا پیدا کردن آن هم دارد. در صورتی که مقدار و اندازه لکه یا عنصر بصری نسبت به کادر به قدری کوچک باشد که به روش معمول نتوانیم جزئیات آن هم ها را به صورت سطح یا حجم تشخیص بدهیم، می توانیم به آن هم نقطه تجسمی یا بصری بگوییم.

نقطه :

اولین عنصر بصری، نقطه می باشد که مبدأ پیدایش فرم میباشد. نقطه ساده ترین عنصر عکسی می باشد که در شرایط خاص جلوه های جدید و تو و تازه به خود میگیرد و همچنین ماهیت آن هم دگرگون می می شود. از ویژگیهای نقطه مقدار و اندازه آن هم می باشد که پهناور و بزرگ یا کوچک می باشد. شکل یک برگ یا قطره جوهر یا نور چراغ از فاصله دور در طبیعت و همچنین … معرف نقطه می باشد. ولی باید توجه داشت نقطه مدور شامل انرژی متراکمی می باشد که در درون خود زندانی کرده می باشد و همچنین به جهتی گرایش ندارد ولی باید توجه داشت بر عکس نقطه ای به شکل مربع یا مثلث و همچنین … به علت خصوصیت عکسی آن هم شکلها، انرژی عکسی فعالی دارد. نقطه ممکن می باشد در سطح مطرح می شود یا به صورت حجم و همچنین سه بعدی در فضا موجودیت پیدا کند. در تعریف ریاضی ، نقطه عبارتست از نمونه عکسی که فاقد طول و همچنین عرض و همچنین عمق و همچنین ارتفاع باشد.

نقطه شامل وجود خارجی بوده و همچنین قابل تشخیص و همچنین تمیّز می باشد حتی ممکن می باشد واقعیت فیزیکی نداشته باشد ولی باید توجه داشت از لحاظ تجسمی قابل ادراک می باشد نقطه شامل مرکزیت و همچنین ایستا می باشد و همچنین یک توده هیچ پر از همه می باشد که یک علامت قابل دیدن میباشد، نقطه یک منبع انرژی می باشد که انرژی آن هم خیلی زیاد متراکم و همچنین در درون آن هم نهفته هست . با تکرار نقطه، در ترکیب های خیلی زیاد متنوع و همچنین متعدد مفهوم جدیدی به نام ریتم را میشود شناخت و همچنین همچنین با نقطه مفاهیم غیره ای همچون انقباض و همچنین انبساط و همچنین سایه روشن را می قدرت به بیننده القا نمود .

انواع نقطه :

نقطه قوس سطح

نقطه ها با مقدار و اندازه های متنوع و گوناگون و مختلف عمق و همچنین فضای جدید و تو و تازه ای ساخته یا ایجاد می کنند حتی می توانند قوس و همچنین سطح به وجود آورند نقطه به صورت یک عنصر بصری ممکن می باشد در سطح مطرح می شود و همچنین دیدن کردن و نمایش دوبعدی داشته باشد و همچنین همچنین قوس ها می توانند ترکیبات سه بعدی زیبایی ساخته یا ایجاد کنند و همچنین ترکیب نقطه ها به حالت ژنتیک حرکت و همچنین فضای سه بعدی را لقاء می کند .
نقطه همجوار

در آن شکل تکرار صورت ها از فاصله دور به صورت نقطه به نظر می آید و همچنین در نمونه های بعدی نقطه های کوچک و همچنین پهناور و بزرگ سایه روشن طبیعی ساخته یا ایجاد کرده می باشد .نقطه های همجوار می توانند ترکیبات طبیعی زیبایی را درست کنند تنوع نقطه خود یکی از عوامل ساخته یا ایجاد نمونه های عکسی و همچنین ترکیب های تجسمی می باشد تکرار نقطه های همجوار را در طبیعت آثار هنری می توانیم به صورت نمونه های متغایر و متفاوت دیدن کنیم.
نقطه بی تعادلی

ترکیب نقطه ها در کنار هم گاهی حالت بی تعادلی را در چشم بیننده القاء می کنند گاهی بی تعادلی نقاط در سطح ترکیبات زیبایی را ساخته یا ایجاد می کند و همچنین باعث نشان دادن تأکید در یک اثر هنری می شوند. از ترکیب نقطه های پهناور و بزرگ و همچنین کوچک نیز حالت بی تعادلی را میتوان ساخته یا ایجاد کرد . همچنین در صورتی که با نقطه های بی تعادل بازی های سایه روشن انجام دهیم می توانیم به بعد و همچنین عمق در صفحه برسیم .

 

نقطه حل بی تعادلی

نقطه ها در کنار هم به شکل یکسان و همچنین یکنواخت به صورت ریتم ظاهر می شوند و همچنین باعث به وجود آمدن آثار زیبایی دررشته های متنوع و گوناگون و مختلف هنری می می شود. ولی باید توجه داشت تعریف نقطه حل بی تعادلی در واقع قرینه سازی و همچنین ریتم سازی نیست بلکه در یک سطح می قدرت از نقطه های غیر همسان حالت تعادل به وجود آورد و همچنین با آزایشی ریتمیک ترکیبات تعادلی زیبایی ساخت .

 

خط
مجموعه نامتناهی از نقاط را خط گویند. خط ارتباط بین دو نقطه یا یک نقطه در حال حرکت می باشد. خط میتواند یک علامت مثبت یا یک شکاف منفی باشد. خطوط در لبه اشیا یا دو طرف سطوح میباشد که شامل انرژی عکسی فعال و همچنین متحرکی میباشد، و همچنین به یک جهت ادامه دارد و همچنین نیز قابل مقدار و اندازه گیری و همچنین سنجش و همچنین تشخیص هست .

کششی که در بین دونقطه موجود می باشد وجود یک خط را القا می نماید . گاهی خط محیط اشکال و همچنین احجام را نشان می دهد گاهی ارتباط بین عناصر را مشخص می کند

خطوط پیرامونی و همچنین محیطی یک طرح که باعث مشخص شدن اصل طرح می می شود، خطوط اصلی خواهند بود خطوطی که جهت تکمیل و همچنین یا تأکید به کار می روند خطوط فرعی خواهند بود

خط شامل بافت ضخامت و همچنین حتی وزن میباشد که معین حضور بصری آن هم می باشد. خطوط با قلم، مداد، قلم مو، موس و همچنین کد دیجیتال کشیده میشود. خط میتواند صاف، منحنی، قوس دار و همچنین حتی شکسته کشیده می شود

 

جهت خط:

خطوط تجسمی بر اساس جهت حرکت مداوم در یک مسیر کلی به چهار دسته ی اصلی تقسیم می شوند که عبارتند از :  

الف) خطوط عمودی که در طبیعت به شکل تنه درختان، تیرهای برق و همچنین ساختمان های مرتفع دیده می شوند. مفهوم آن خطوط می تواند ایستادگی، مقاومت و همچنین استحکام باشد.

 ب) خطوط افقی که در طبیعت به صورت سطح زمین، خط افق، پهنه دریا یا یک انسان خوابیده دیده می می شود. مفهوم آن نوع خط می تواند آرامش، سکون یا اعتدال باشد.

ج) خطوط مایل که در طبیعت به شکل کناره های کوه، خط رعد در آسمان و همچنین سراشیبی دیده می شوند. و همچنین در یک اثر تجسمی جهت نشان دادن تحرک، پویایی، خشونت و همچنین عدم سکون و همچنین ثبات به کار می روند.

د) خطوط منحنی که معمولاً در طبیعت به شکل تپه ماهور، نشر امواج، پست و همچنین بلندی زمین و همچنین حرکت بعضی از جانوران دیده می شوند و همچنین در یک اثر تجسمی ممکن می باشد جهت دیدن کردن و نمایش دحرکت سیال و همچنین مداوم، ملایمت و همچنین ملاطفت به کار گرفته می شود.

 

 

  1. حالت خط:

 خطوط می توانند در مسیر حرکت خود شامل شرایط زیر باشند :

 ۱– می توانند در جهت مسیر اصلی خود به صورت بریده بریده و همچنین یا متعدد باشند.

۲ – می توانند در جهت مسیر اصلی خود به شکل زیگزاگ، شکسته و همچنین یا موجی در می آیند.

۳– می توانند به صورت منظم و همچنین یا نامنظم در مسیر اصلی حرکت خود تغییر جهت دهند

۴ – به صورت خطوط باریک یا ضخیم یکنواخت باشند.

۵- ضخیم یا نازک، قوی یا ضعیف ، تیره یا روشن شوند. 

 

کاربرد خط

خط عنصر اصلی طراحی می باشد. ترسیم خطوط پیرامونی یک شکل می تواند تصویر اشیا را به دیدن کردن و نمایش بگذارد. تراکم و همچنین انبساط هاشورها حجم و همچنین سایه روشن را نشان می دهد. با ضخیم و همچنین نازک کردن خط در طراحی، قسمت های سایه دار مشخص می شوند و همچنین حالت خطوط جنسیت و همچنین بافت اشیا را از لحاظ نرمی، سختی و همچنین استحکام مشخص می کند.

 

سطح:
عبارتست از حرکت نقطه در فضا و همچنین ادامه آن هم از یک جهت تا نقطه پایان به ترتیبی که مجددا به نقطه مبدا خود برسد. حرکت زمین در فضا به دور خورشید سطح مدور بسیاز بزرگی را ساخته یا ایجاد می کند .سطح ممکن می باشد به صورت سطح مستوی و همچنین صاف باشد، مانند سطح در و همچنین دیوار و همچنین پنجره، کف اتاق صفحه کتاب یا سطح قالی؛ همچنین ممکن می باشد به صورت سطح منحنی و همچنین نیمکره ای باشد مانند سطح نیمکره ای سقفها و همچنین گنبد ها و همچنین مناره ها یا ستون ها.

سطح ممکن می باشد مستوی باشد مانند یدوار یا کف اتاق، سطح زمین فوتبال یا سطح روی یک کتاب

همچنین سطح ممکن می باشد منحنی باشد مانند سطح یک سقف گنبدی.

همه ی سطح ها از سه شکل هندسی دایره، مربع، مثلث یا ترکیبی از آن هم ها به وجود می آیند. آن شکل ها هر یک خصوصیات قابل مطالعه ای دارند.

 

دایره : دایره شکل کاملی می باشد که حرکت جاودانه و همچنین مداومی را نشان می دهد. همچنین دایره نماد نرمی، لطافت، سیالیت، تکرار، درون گرایی، آرامش روحانی و همچنین آسمانی، پاکی و همچنین صمیمیت به شمار می آید.

 مربع : مربع بر خلاف دایره نماد صلابت، استحکام و همچنین سکون می باشد. آن شکل مظهر اقتدار و قدرت زمین و همچنین مادی و همچنین در عین حال از زیباترین اشکال هندسی می باشد.

 مثلث : مثلث به واسطه زوایای تندی که دارد سطحی مهاجم و همچنین شکلی ستیزنده به نظر می رسد که همواره در حال تحول و همچنین پویایی می باشد. بر اساس ترکیب هایی از مثلث می قدرت ترکیب های ساختاری بسیاری به وجود آورد. بهره بری و استفاده از مثلث و همچنین شبکه های مثلثی یک اصل ساختاری در طبیعت و همچنین در معماری به شمار می رود.

 

حجم:

حجم ساختمان ها از قسمت بیرونی حجم توپر را دیدن کردن و نمایش می دهد. در حالیکه توجه به قسمت های داخلی ساختمان که به وسیله هوا اشغال می می شود تجسم حجم خالی را القا می کند. می توانیم حجم های خالی را حجم و همچنین فضای منفی و همچنین حجم های تو پر را حجم مثبت به حساب آوردیم . معمولاً همه ی اشیای مادی در طبیعت شامل حجم خواهند بود.

در هنر تجسمی چنانچه یک نقطه را در سه بعد گسترش دهیم و همچنین یا یک پیاژه خط را در جهت های متنوع و گوناگون و مختلف حرکت دهیم، تجسمی از حجم به وجود می آید. به همین جهت درهنر تجسمی حجم ممکن می باشد دائما ملموس و همچنین مادی باشد ولی از نظر بصری وجود داشته باشد که در آن صورت می قدرت به آن هم حجم مجازی گفت.

آن هم روش که سه شکل دایره، مربع و همچنین مثلث به عنوان اشکال پایه جهت سطح نام برده شدند. کره، مکعب و همچنین هرم را نیز می قدرت به عنوان اجسام هندسی پایه نام برد. آن سه نوع حجم به روش کاملاً منظم به ندرت در طبیعت دیده می شوند. ولی باید توجه داشت به روش کلی همه ی حجم های طبیعت از ترکیب یا تغییر شکل آن سه حجم پایه و همچنین هندسی به وجود می آیند.

حجم می تواند تو خالی یا توپر باشد. به همین نسبت درون یا بیرون آن هم اهمیت پیدا می کند. معمولاً فضایی را که حجم اشغال می کند مثبت می نامند و همچنین فضای پیرامون آن هم یا ما بین دو حجم و همچنین یا حفره ی میان یک حجم توخالی را فضای منفی و همچنین گاه حجم منفی می نامند مثل فضای داخل یک لوله قطور.

حجم مخروط : مخروط تنها شامل دو سطح می باشد سطح قاعده و همچنین سطح جانبی

حجم کره : حجم در تمام شرایط که به نظر می آید همواره متعادل می باشد هرگاه بر سطح شیب دار قرار گیرد به شدت ناپایدار خواهد بود .

منشورها: در صورتی که خط واصل از مرکز قاعده بالا و همچنین پایین بر قاعده عمود باشد منشور قائم می باشد و همچنین در غیر آن صورت آن هم را منشور مایل می نامند. منشور ها انواع مختلفی دارند که بسته به تعداد اضلاع قاعده، منتظم بودن یا غیر منتظم بودن چند ضلعی قاعده و همچنین با عمود بودن وجوه نسبت به قاعده یا مایل بودن آنها نامگذاری می شوند

نکاتی که بایستی و حتما در مورد منشور ها بدانید :

تعداد یالهای منشور مساوی تعداد اضلاع قاعده ضربدر ۳

تعداد رأس های منشور مساوی تعداد اضلاع قاعده ضربدر ۲

تعداد وجوه منشور مساوی تعداد اضلاع قاعده به همچنین و علاوه ۲

منبع
بهترین کارت شناسایی و ویزیت : عناصر بصری در طراحی
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *